СТАТУТ

                                                                           Затверджено рішенням колегії 

                                                                           управління освіти                                                 

                                                                           Ужгородської міської ради                                                       

                                                                          (протокол № 3 від 21.06.2017 р.)

                                                                           наказ управління освіти

                                                                           Ужгородської міської ради

                                                                           № 201  від 06.09.2017 р.

                                                                           начальник управління освіти

                                                                           ____________О.Ю. Бабунич

                                                 

 

   СТАТУТ

 

навчально-виховного комплексу

 «Ялинка» Ужгородської міської ради

Закарпатської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

                                                                           Схвалено

                                                                           загальними зборами працівників

                                                                           НВК «Ялинка»                   

                                                                           Протокол № 3 від 08.09.2017 р.    

                                                                           Голова

                                                                            _________________ С.С.Рибак

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ужгород – 2017

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради «Про зміну назви навчальних закладів» від 31.08.2017 р. № 268 змінити назву спеціалізований навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням англійської мови «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області на навчально-виховний комплекс «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу «Ялинка»:

- місто Ужгород, вулиця Нахімова, 3;

- телефон 63-77-27.

1.3. Навчально-виховний комплекс «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі — НВК «Ялинка» ) є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку є повним правонаступником спеціалізованого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням англійської мови «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області.

1.4.  Засновником НВК «Ялинка» є Ужгородська міська рада .

1.5. Головною метою НВК «Ялинка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.

1.6. Головними завданнями НВК "Ялинка" є:

 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня;

 • формування гармонійної особистості;

 • збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

 • формування основних форм загальнолюдської моралі;

 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями, безперервної дошкільної та початкової освіти в обсязі державних стандартів, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина.

1.7. Діяльність НВК "Ялинка" здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України « Про освіту », «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №778 від 27.08.2010 р., та інших законодавчих актів України, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 305 від 12.03.2003 р.

НВК «Ялинка» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.8. НВК «Ялинка» складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

1.9. НВК «Ялинка» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. У НВК «Ялинка» визначена українська та угорська мова навчання та виховання.

1.11. НВК «Ялинка» має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником або уповноваженим органом;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.12. У НВК «Ялинка» створюються та функціонують:

 - методичні об’єднання (вчителів та вихователів).

1.13. НВК «Ялинка» надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних заходів.

1.14. Взаємовідносини НВК «Ялинка» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1.15. НВК «Ялинка» забезпечує збалансоване 4-х разове харчування дітей дошкільного віку, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

 

 

2. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчально-виховний процес у НВК «Ялинка» здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у НВК «Ялинка» забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

2.2. Робочі навчальні плани затверджуються управлінням освіти Ужгородської міської ради.

НВК «Ялинка» планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного та тижневого планів.

2.3.Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту" , "Про  загальну  середню освіту" та цього Статуту.

2.4. НВК «Ялинка» працює за навчальними програмами,  підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється  за групповою та індивідуальною формою навчання .

2.6. Приймання , зарахування та відрахування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до законодавчих актів України.

До 1 класу шкільного підрозділу приймаються діти з шести років. Прийом учнів до НВК «Ялинка» відбувається за заявами батьків.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка.

У НВК «Ялинка» для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК «Ялинка» на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Режим роботи НВК «Ялинка» (його підрозділів), погоджується управлінням Держпродспоживслужби.

2.7.1. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у НВК «Ялинка» встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН України  та санітарно-гігієнічних норм відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7.2. НВК «Ялинка» має одновікові, різновікові та інклюзивну дошкільні групи.

2.7.3.Визначається такий режим роботи:

 • шкільного підрозділу (класи та групи продовженого дня) – з 8.00 – 18.00 год.;

 • дошкільних груп - з 7.00 - 19.00 год.;

2.7.4.Для зарахування дитини до НВК «Ялинка» необхідно подати:

 • медичну довідку про стан здоров’я;

 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • заяву батьків;

 • документи для встановлення батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку;

 • для учнів 1-4 класів – особова справа учня ;

2.7.5. За  дитиною дошкільного  віку зберігається місце у НВК «Ялинка»  у разі  її хвороби,  карантину, перебування в лікувальній установі, санаторії, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють (незалежно від періоду відпустки)  та у літній період – 75 днів.

2.7.6. Відрахування дітей дошкільного віку із НВК «Ялинка» може здійснюватись на підставі :

 • медичного висновку про стан здоров’я дитини;

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють за харчування дитини протягом двох місяців.

2.7.7. Адміністрація НВК «Ялинка» зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.7.8. Переведення дітей дошкільного віку з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (кінець серпня).

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня наступного року .

Оздоровчий період розпочинається з 1 червня по 31 серпня.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням управління освіти Ужгородської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

• у перших класах — 35 хвилин,

• у других — четвертих класах — 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням управління освіти Ужгородської міської ради та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить :

• ясельна група –10-15 хвилин;

• молодша група – 15-25 хвилин;

• середня група - 20-25 хвилин;

• старша група – 25-30 хвилин.

• різновікова група - 15–30 хвилин.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків і занять, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу і затверджується директором.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У НВК «Ялинка» визначення рівня успішності учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У другому класі за рішенням педагогічно ради може проводитись оінювання знань учнів за 12-бальною шкалою.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів НВК «Ялинка» визначається порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/29369.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за №157/26602.

2.18. Учням, які закінчили перший ступінь шкільного підрозділу НВК «Ялинка» видається відповідний табель успішності.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різноманітні форми морального заохочення в межах, передбачених чинним законодавством.

2.20. НВК «Ялинка» може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

 

3.Учасники навчально-виховного процесу

 

 3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК «Ялинка» є:

 • діти дошкільного віку;

 • учні;

 • керівник;

 • педагогічні працівники;

 • медичні працівники;

 • інші працівники й спеціалісти ;

 • батьки або особи , які їх замінюють.

3.1. Учні мають право:

• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 • отримати додаткові,  у тому числі платні, навчальні послуги;

3.2. Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.3. Педагогічними працівниками НВК «Ялинка» можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.4. Права, обов’язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних працівників «Ялинка» визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативними актами.

3.5. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів і вихованців;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування НВК «Ялинка»;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

• на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей дошкільного віку і учнів, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу НВК «Ялинка»;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати у дітей дошкільного віку і учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати дітей дошкільного віку і учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей дошкільного віку і учнів;

 • захищати дітей дошкільного віку і учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати статут  НВК «Ялинка», правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження керівника НВК «Ялинка», органів управління освітою які не суперечать чинному законодавству;

 • брати участь у роботі педагогічної ради НВК «Ялинка» та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

 • проходити безкоштовні медичні огляди один раз на півроку/на рік у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

3.7. У НВК «Ялинка» обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки.

3.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.9. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника НВК «Ялинка» і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей дошкільного віку і учнів;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, благоустрою та зміцненні матеріально-технічної бази НВК «Ялинка»;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, НВК «Ялинка» та у відповідних державних, судових органах.

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, педагогів, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі не виконання  обов’язків батьків, передбачених законодавством України, НВК «Ялинка»  може  виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

 

4. Управління навчальним закладом

 

4.1. Управління НВК «Ялинка» здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

Керівництво НВК «Ялинка» здійснює його директор,  який призначається і звільняється управлінням освіти Ужгородської міської ради відповідно до чинного законодавства.

4.2. Для вирішення основних питань діяльності створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського самоврядування – загальні збори (конференція). Відповідно до Статуту можуть створюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо.

Вищим органом громадського самоврядування НВК «Ялинка» є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають  питання навчально- виховної, методичної, економічної  і фінансово-господарської діяльності закладу.

4.3. У період між загальними зборами діє рада. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в Раді і загальна її чисельність визначається загальними зборами (конференцією) НВК. Очолює раду НВК «Ялинка» голова, який обирається із складу ради.

4.4. При НВК «Ялинка» за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада .

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної освіти і початкової освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6. Піклувальна рада формується у складі п’ятьох осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі  іноземних.

Піклувальна рада  вживає  заходів  до   зміцнення  матеріально-технічної і навчально-методичної   бази, залучення  додаткових   джерел  фінансування  закладу,  поліпшення  умов  для організації навчально-виховного  процесу,   стимулювання   творчої праці педагогічних працівників.

4.8. У НВК «Ялинка» створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК «Ялинка».

Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік

     Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

  -  планування та режиму роботи закладу;

  -  варіативної складової робочого навчального плану;

  - переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний  процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

  - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють,та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 - педагогічна рада розглядає також інші  питання, пов'язані з діяльністю закладу.

 

5. Керівник закладу

 

 - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 - організовує навчально-виховний процес;

 - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 - розпоряджається в  установленому порядку майном закладу та його коштами;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію  права дітей і учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- контролює організацію харчування  і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

 

6. Фінансово - господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК " Ялинка " здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу, Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту"  та інших нормативно-правових актів.  

6.2. Джерелами формування кошторису НВК «Ялинка» є:

 • кошти засновника;

 • кошти державного і міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 • кошти фізичних, юридичних осіб;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

 • інші кошти, не заборонені законодавством України.

6.3. Забороняється розподіл отриманих закладом доходів або їх частини серед засновників, членів органів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних із ним осіб;

6.4. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування витрат на утримання закладу, реалізації, цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом;

6.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковими закладам (організаціям) відповідного виду або зараховані в дохід бюджету.